00
00
PM
重量: - CT 价格: -
颜色:
净度:
切工:
抛光: 对称: 分级报告: 荧光强度: 荧光颜色:
全深比: - % 台面: - % 仅限对钻:
处理:
腰围:
底尖大小:
底尖状况:
长度: - mm 宽度: - mm 深度: - mm
供货商区域: 城市: 截止日期:
选项:
备注:
  保存名称:确认保存